Українська Polska English  
O nas
O tekturze
O pakowaniu
Stała oferta - pudła klapowe
Wyposażenie dodatkowe
Katalog kartonów fefco
Kontakt
O tekturze

     Tektura falista – jeden z najpopularniejszych materia??w do produkcji opakowa? – transportowej i konsumpcyjnej tary, posiada ?wietne odporno?ciowe oraz amortyzacyjne w?a?ciwo?ci. Rodzaj tektury falistej okre?la si? za pomoc? koloru powierzchniowej warstwy – br?zowej, bia?ej, chmurzystej.

  Tektura falista – papier o grubo?ci od 3 do 10 mm. W zale?no?ci od ilo?ci warstw tektura falista dzieli si? na:

 
                             
          dwuwarstwow?– sk?ada si? z jednej                            trzywarstwow? – sk?ada si? z dw?ch 
              warstwy p?askiej i jednej falistej                                  warstw p?askich i jednej falistej

                                       

          pi?ciowarstwow? – sk?ada si? z                                 siedmiowarstwow? – sk?ada si? z trzech 
    trzech warstw p?askich i dw?ch falistych                               warstw falistych i czterech p?askich

 

 

Wo?y?ska Fabryka Opakowa? Tekturowych – to znany producent opakowa?, tektury falistej oraz wyrob?w z tektury falistej o wysokiej jako?ci. Nasze przedsi?biorstwo jest jednym z najbardziej do?wiadczonych i bardzo dobrze si? zarekomendowa?o jako producent tektury falistej i opakowa? z tektuty falistej.

 


Copyright © 2008 VFG
Designed by BionicStudio